สำนักงานเกษตรอำเภอ
UPDATE   23 มิ.ย. 60
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ถนนหนองบัวลำภู - เลย
ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร. 0-4231-3247 โทรสาร. 0-4231-6756
E-Mail:nongbualamphu@doae.go.th


ฉบับที่  90  ระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในข้าวช่วงฝนตกชุก
ฉบับที่  89  เกษตรหนองบัวฯเตือนชาวสวนยางอย่ากรีดยางต้นเล็กไม่คุ้มค่ากับผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ฉบับที่  88  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดระบาด
ฉบับที่  87  เตือนเกษตรกรปลูกข้าวระวังโรคขอบใบแห้ง
ฉบับที่  86  เกษตรหนองบัวฯเตือนชาวสวนยางพาราระวังโรคเส้นดำระบาด
ฉบับที่  85  เกษตรหนองบัวฯแนะปลูกผักบริเวณบ้านไว้รับประทาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ฉบับที่  84 ฝักคูณช่วยเกษตรกรกำจัด "หอยเชอรี่"ในนาข้าว
ฉบับที่  83  แนะชาวนาควรหันมาลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
ฉบับที่  82  เกษตรหนองบัวฯแนะพิจารณาซื้อปุ๋ยให้ถูกวิธี
ฉบับที่  81  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรคใบขาวอ้อยระบาด
ฉบับที่  80   ผลิตข้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
ฉบับที่  79 เกษตรหนองบัวฯเตือนเกษตรกรทำนา ระวัง "หนอนม้วนใบ"ระบาด
ฉบับที่  78  แนะใช้ต้นแสงจันทร์กำจัดหอยเชอรี่
ฉบับที่  77  เกษตรหนองบัวฯแนะใช้บอระเพ็ดพิชิตหนอนกอ
ฉบับที่  76  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังข้าววัชพืชระบาด
ฉบับที่  75  เกษตรหนองบัวฯแนะเกษตรกรปลูกข้าว(นาปี)ในพื้นที่ใกล้แสงไฟ
ฉบับที่  74  ทางเลือกชาวนาควรหันมาลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
ฉบับที่  73  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรคไหม้ข้าวระบาด
ฉบับที่  72  สงบ สุขันธ์ มีความสุขชีวิตหลังเกษียณ ในการผลิตไผ่เลี้ยงนอกฤดู จำหน่ายเป็นรายได้ดีที่จอมทอง ศรีบุญเรือง
ฉบับที่  71  เกษตรหนองบัวฯติวเข้มรุกเน้นให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ฉบับที่  70  เกษตรหนองบัวฯแนะมาตรการควบคุมศัตรูพืช
ฉบับที่  69  เกษตรหนองบัวฯชี้แจงประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
ฉบับที่  68  เกษตรหนองบัวฯ เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ข้าวโพด และมันสำปะหลังขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
ฉบับที่  67  เกษตรหนองบัวลำภูแนะใช้สมุนไพรในข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ผลผลิตปลอดภัย
ฉบับที่  66  เกษตรหนองบัวฯแนะปลูกพืช 5 ระดับ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และลดภาวะโลกร้อน
ฉบับที่  65  เกษตรหนองบัวลำภูเตือนให้ระวังโรคใบร่วงยางพารา
ฉบับที่  64  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรคใบจุดก้างปลายางพารา
ฉบับที่  63  ฝนนี้ระวังโรคราแป้งระบาด
ฉบับที่  62  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรครากขาวยางพาราระบาด
ฉบับที่  61  เกษตรหนองบัวฯแนะวิธีการตรวจสอบปุ๋ยเคมี
ฉบับที่  60  เกษตรหนองบัวฯแนะการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉบับที่  59  แนะใช้ปุ๋ยลดต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฉบับที่  58  เกษตรหนองบัวฯแนะแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูกเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง
ฉบับที่  57  เกษตรหนองบัวฯแนะใช้พืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืช
ฉบับที่  56  จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนฯ
ฉบับที่  55  ระวังด้วงหนวดยาวมหันต์ภัยร้ายใต้ดินทำลายอ้อย
ฉบับที่  54  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรคใบขาวอ้อย
ฉบับที่  53  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรคแส้ดำระบาดในอ้อย
ฉบับที่  52  เกษตรหนองบัวฯแนะวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
ฉบับที่  51  เกษตรหนองบัวลำภู แนะเลี้ยงปลาในนาข้าว ได้ทั้งข้าวได้ทั้งปลา มีรายได้เพิ่ม
ฉบับที่  50  ลด ละ เลิกใช้สารพิษ  มาผลิตสารอินทรีย์ใช้กันดีกว่า ต้นทุนลดกว่ากันเยอะเลย
ฉบับที่  49  แล้งนี้ระวังเพลี้ยแป้งระบาดในมันสำปะหลัง
ฉบับที่  48  เกษตรหนองบัวฯแนะมาตรการควบคุมศัตรูพืช
ฉบับที่  47  เกษตรหนองบัวฯแนะผลิตสารขับไล่แมลงศัตรูพืช
ฉบับที่  46  เกษตรหนองบัวฯแนะใช้พืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืช
ฉบับที่  45  ผลการประกวดกิจกรรมดีเด่นจังหวัดประจำปี 2555
ฉบับที่  44  หนองบัวลำภูเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต 2555
ฉบับที่  43  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนข่า นำต้นคล้ามาจักสานเป็นกระติบข้าว
ฉบับที่  42  เกษตรหนองบัวฯเตือนให้ระวังแมลงนูนหลวง
ฉบับที่  41  เกษตรหนองบัวฯเตือนระวังโรคแส้ดำระบาดอ้อย
ฉบับที่  40  หนองบัวลำภูพบการระบาดหนอนกออ้อย
ฉบับที่  39  วิธีดูแลพืชจากผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในสภาวะโลกร้อน
ฉบับที่  38  ระวังโรคไหม้ข้าว
ฉบับที่  37  ระวังหนอนกอระบาด
ฉบับที่  36  เตือนระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลระบาดในข้าว
ฉบับที่  35  แนะป้องกันไฟและการดูแลพืชหน้าแล้ง
ฉบับที่  34  ให้ระวังแมลงนูนหลวงระบาดในอ้อย
ฉบับที่  33  แนะใช้เชื้อราบิวเวอเรียกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
ฉบับที่  32  แนะรับประทานผักดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพปราศจากโรคภัย
ฉบับที่  31  ปรับเปลี่ยนที่นามาเพาะเห็ดบดเงินล้าน
ฉบับที่  30  เตือนระวังโรคแส้ดำระบาดในอ้อย
ฉบับที่  29  แนะการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรกรรม
ฉบับที่  28  ทำนาปรังระวังโรคไหม้ข้าว
ฉบับที่  27  เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวรอบที่2(นาปรัง)
ฉบับที่  26  แนะปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง
ฉบับที่  25  ปาล์มน้ำมันเป็นพืชถิ่นใต้ ใครว่าไม่สำคัญแต่นายสมโภชน์ กุลสุวรรณ ให้คำตอบแล้วที่ศรีบุญเรือง
ฉบับที่  24  ประกวดหาบุคลากรและองค์กรหรือสถาบันเกษตรกรดีเด่อนระดับจังหวัด ประจำปี 2555
ฉบับที่  23  ระวังเพลี้ยแป้งระบาดเพิ่มเติม
ฉบับที่  22  การดูแลสวนยางในหน้าแล้งและป้องกันไฟไหม้
ฉบับที่  21  เตรียมพื้นที่ปลูกพืชลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการไถกลบทดแทนการเผา
ฉบับที่  20  ยางพาราใช้ปุ๋ยอย่างคุ้มค่าในช่วงปุ๋ยมีราคาแพง
ฉบับที่  19  ดูแลสวนยางในหน้าแล้งและป้องกันไฟไหม้
ฉบับที่  18  หนอนม้วนใบถั่วเหลือง
ฉบับที่  17  หนอนเจอะฝักข้าวโพด
ฉบับที่  16  ไม้ต่างระดับ
ฉบับที่  15  ห่วงใยสารเคมี
ฉบับที่  14  แนะใช้พด.7
ฉบับที่  13  ลดต้นทุนปุ๋ย
ฉบับที่  12 ตรวจปุ๋ยปลอม
ฉบับที่  11 หนอนห่อใบ
ฉบับที่  10 โรคไหม้ข้าว
ฉบับที่  9  รับภัยโรคพืช
ฉบับที่  8  ไฟป่า
ฉบับที่  7  คลินิกศรีบุญเรือง
ฉบับที่  6  บิววาเรีย
ฉบับที่  5  เพลี้ยอ่อนผัก
ฉบับที่  4  เตือนภัยแล้ง
ฉบับที่  3  โรคราดำ
ฉบับที่  2  คลุมดิน
ฉบับที่  1  สรรหาพันธุ์พืช


นายชนะ  ไชยฮ้อย
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน / แม่บ้านเกษตรกร
- ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  3  รายการ  ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช (พืชหลังนา) ประจำปีงบประมาณ  2560  (รายละเอียด 1, รายละเอียด 2 , รายละเอียดที่ 3)
-  ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียด1,รายละเอียด2)
- ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด (รถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบิซิ)
-  ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (3/02/2557)
-  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

-   ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

-   ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

-  ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง  บัญชีรายชื่อที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
            วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  โดยมี นายชนะ  ไชยฮ้อย  เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับและจัดอบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เรื่องการใช้เครื่องสีข้าว และการใช้เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ รวมทั้งการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตามโครงการส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร ปี ๒๕๖๐  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีสมาชิกวิสาหกิจชัมชนเข้าร่วมฝึกอบรม  จำนวน ๖๐ ราย  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู  มีดี  เมืองราชินี  ข้าวผัวหลง